ทำเนียบคนเก่ง 54

posted on 12 Apr 2011 16:22 by nutdesign
น้องที่สอบติดปีการศึกษา 2555 (เท่าที่รู้ตอนนี้ )
 
 
 
น้องที่สอบติดปีการศึกษา 2554 
 

 

พิทวัส แผ่เกียรติวงศ์ ( น้องคิว) 
 
ติดที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 

ชยันธร แผลงศร (น้องนุ๊ก)

รร.ฤทธิยะวรรณาลัย๒

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี (สละสิทธ์สอบตรง)

 เลือกเรียนที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สิริภา สิงหนุต ( น้องมิน )

รร.สุรศักดิ์มนตรี

ติดที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

อธิทัต  เจี่ยปิยะสกุล ( น้องวิน )

รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

คณะคุรุสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สอบตรง) สละสิทธิ์

เลือกเรียนที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 

 

  วิภาพร กะลาสี ( น้องมิโฮ )

รร.บดินทรเดชา๒

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

   ( น้องจ๊ะเอ๋ )

รร.โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สอบตรง)

 

 

เกวลิน รัตนโสภิณสวัสดิ์ ( น้องป่าน) 
รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สอบตรง) สละสิทธิ์
 
เลือกเรียนที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

สาริศา ราชกรม (เบส)
รร.สกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร       
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิยาลัยข่อนแก่น (สอบตรง โครงการช้างเผือก)
 
อ่าน...บทสัมภาษณ์  อ่านต่อ

 

กนกวรรณ  จันกนก (น้องมุก)

รร.ตระกูลประเทืองวิทยาคม   จ.ยโสธร

คณะคุรุสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สอบตรง) สละสิทธิ์

เลือกเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาออกแบบตกแต่งภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(สอบตรง) 


  กิตตินันท์     มัชฉากิจ(น้องโค้ก)

รร.ดีบุกพังงา  จ.พังงา
 
 
 วิทยาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สอบตรง)


 อนุสิษณ์  (น้องเจมส์ )

รร.หอวัง (ลาดพร้าว)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขากาออกแบบทัศนศิลป์ ภาควิชาการออกแบบเครื่องประดับ มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สอบตรง )

 

 

อภิญญา เหลืองประเสริฐ (น้องเบียร์)
รร.มัธยมประชานิเวศน์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขากาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สอบตรง )

 

 

   วิชญาดา  นิลายน (น้องอีสแนน)
    คณะคุรุสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สอบตรง)  สละสิทธิ์
เลือกเรียนที่คณะศิลปศาสตร์
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 

พีรพัฒน์  วินิจมงคลสิน (น้องเต้) 

รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์  สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สอบตรง)

 

วศะ  ธรรมจักร (น้องมิค)

รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยบูรพา


วัชรา  พรหมรัตน์ (น้องกั๊ก)

รร.ดีบุกพังงา  จ.พังงา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาออกแบบเซรามิกซ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(สอบตรง) 

อ่าน...บทสัมภาษณ์  อ่านต่อ

กัญจน์ชนกกุลชัยพานิช (น้องพอย)

รร.พระหฤทัยดอนเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี  (สอบตรง) สละสิทธิ์

เลือกเรียนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  สาขาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ (สอบตรง)


 สุกัญญาซอโง๊ะ (น้องผึ้ง)

รร.อัมพรไพศาล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาออกแบบภายใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สละสิทธิ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี  (สอบตรง) 

 

 อ่าน...บทสัมภาษณ์  อ่านต่อ


 
 
 
น้องที่สอบติด 53
 
 
 

มีต่อ.. สักพักกำลังรวบรวมข้อมูลครับ......


 

ดรุณี  เพชรรักษ์ (น้องแอม)  รร.สิริรัตนาธร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สอบตรง)

ภุชงค์  สถิรนิพัฒน์กุล  (น้องเอิร์ท)

รร.สารวิทยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เกศินี  บัวเผื่อน (น้องคี๊ฟ)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สอบตรง)


 วริศา  ทรงกฤษ (มิ้น) 

รร.เบญจมราชานุสรณ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์  แฟชั่นดีไซน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สอบตรง)


กวิน  ชัยอาชาวงษ์ (น้องป๊อก) 

รร.สวนกุหลาบรังสิต

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์  สาขาออกแบบภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สอบตรง)


ฐิติยา ไกรวณิช (น้องวิว) 

รร.พระหฤทัยดอนเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์  สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สอบตรง)

ไอรีน ปัญญาเลิศวุฒิ (ไอรีน) 

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์  สาขาสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


 


ธัญรดา นุกูลรัตษ์  (น้องการ์ตูน)

รร.สารวิทยา

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์  สาขาสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นันทวรรณ  ภูชนะ (ปุยนุ่น)

รร.สารวิทยา

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์  สาขาสถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สอบตรง)

 


 


บัญฑิต  อุ่นรุ่งโรจน์ (หนุ่ย)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

จันทร์ฉาย  เบามะเร็ง (เชล)

รร.สารวิทยา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สอบตรง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet